Saakaşvili aclıq aksiyasına başlayır

0
555
Áûâøèé ïðåäñåäàòåëü Îäåññêîé îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè, ëèäåð "Äâèæåíèÿ íîâûõ ñèë" Ìèõàèë Ñààêàøâèëè íà òåððèòîðèè ïàëàòî÷íîãî ãîðîäêà, âîçëå Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû, â Êèåâå, 6 íîÿáðÿ 2017 ã. Óòðîì 5 äåêàáðÿ ñèëîâèêè ïðîâåëè îáûñêè â êâàðòèðå, ãäå ïðîæèâàåò Ñààêàøâèëè. Ïîçæå îíè çàäåðæàëè Ñààêàøâèëè è ïîñàäèëè â àâòîìîáèëü, îäíàêî àêòèâèñòû çàáëîêèðîâàëè ïðîåçä ýòîãî àâòî è âî âðåìÿ ñòû÷êè ñ ïðàâîîõðàíèòåëÿìè ðàçáèëè îêíà, ñëîìàëè äâåðè â ìèêðîàâòîáóñå è îñâîáîäèëè Ñààêàøâèëè. Ïîëèòèê è åãî ñòîðîííèêè ïðèøëè ê Âåðõîâíîé Ðàäå. 6 äåêàáðÿ óòðîì ïðàâîîõðàíèòåëè íà÷àëè ãðîìèòü ïàëàòêè â Ìàðèèíñêîì ïàðêå. Ìèòèíãóþùèå â ýòî âðåìÿ ñïàëè. Ïðîòåñòóþùèå íà÷àëè çàùèùàòüñÿ îò ïðàâîîõðàíèòåëåé ïåòàðäàìè. Ïîñëåäíèå ïðèìåíèëè ñëåçîòî÷èâûé ãàç è ïîâàëèëè çàáîð.  îòâåò ìèòèíãóþùèå íà÷àëè áèòü èõ äåðåâÿííûìè è ìåòàëëè÷åñêèìè áðóñêàìè - ïðàâîîõðàíèòåëè îòñòóïèëè.  Ìàðèèíñêîì ïàðêå íàõîäÿòñÿ àâòîáóñû ñ ïðàâîîõðàíèòåëÿìè. Çäàíèå ïàðëàìåíòà íàõîäèòñÿ ïîä óñèëåííîé îõðàíîé. Ìèõàèë Ñààêàøâèëè çàÿâëÿåò î ãîòîâíîñòè ïðèíÿòü ñëåäîâàòåëåé íà òåððèòîðèè ïàëàòî÷íîãî ãîðîäêà âîçëå ïàðëàìåíòà. Ôîòî Ãîíòàð Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

Mixeil Saakaşvili müddətsiz aclıq aksiyasına başlayır. APA-nın “112 Ukrayna”ya  istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə onun vəkili Ruslan Çernolutski bildirib. Vəkilin sözlərinə görə, Saakaşvili bəyan edib ki, ona qarşı irəli sürülən ittihamlar tamamilə əsassızdır və siyasi xarakter daşıyır.“Hakimiyyət məni yalançı ittihamlarla həbs edib. Bununla sizi qorxutmaq istəyirlər”, Saakaşvilinin tərəfdarlarına ünvanladığı  məktubda deyilir.  Məlumata əsasən, Ukrayna Baş prokurorluğu Saakaşvili barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbirinin seçilməsini istəyib. Məhkəmə 72 saat ərzində Saakaşvili barəsində qərar çıxaracaq.

Gürcüstanın sabiq prezidenti, Odessa vilayətinin eks-qubernatoru, “Yeni Qüvvələr Hərəkatı”nın lideri Mixeil Saakaşvili ötən axşam Kiyevdə saxlanılıb. O, Cinayət Məcəlləsinin 256-cı maddəsi ilə – cinayətkar təşkilatlarla əməkdaşlıqda və cinayət tərkibli əməllərdə ittiham olunur.

BIR CAVAB BURAXIN