Türklərdən törəyən mutant yəhudilər

0
662

Aşkenazlar – dünyanı fəth edən yəhudi 13-cü qəbiləsi

 

“Xəzərlər yəhudilərə çevrildilər. Onların xaqanı da yəhudi oldu”.

Yəhudi müəllif Yəhuda ben Barziylay. IX əsr

 

Talmutçular yeni nəsil – mutant yəhudilər yaradır

 

Yəhudilərin etnik və dini təmsilçiliyi icma qanunlarına birbaşa tabe olmaqdı. Bu talmudçuların bütün tarix boyu əsas tələbi olaraq qalmaqdadır. Buna görə də “Talmud” başqa millətlərin onların dinlərini qəbul etməsini bir mənalı olaraq yasaqlayır. Talmudçular tərəfindən bu “seçilmiş millətin” ortadan qalxmasına yol aça bilən əsas faktor olaraq qəbul olunur və onların irqçi konsepsiyalarından yanaşarsaq, təbii ki, çox haqqlıdırlar.

 

Amma IX əsrdə bir istisna yaşandı. Talmudçular xaqan başda odmaqla xəzərlərin bir qisminin yəhudi olmalarına izn verdilər və hətta bunun baş verməsi üçün uzun müddət çalışdılar.

 

Əslində hər şey çox bəsitdi. Yəhudi icma rəhbərləri olan yəhudi dini liderləri yaxşı başa düşürdülər ki, yeni yaranmış şəraitdən istifadə etməsələr, digər xalqlara nəinki, qalib gələ bilməyəcəklər, həmçinin digər xalqlar tərəfindən məhv ediləcəklər. Ona görə də Xəzər imperiyasındakı beynəlmiləçilik onlar üçün yuxarıda deyildiyi kimi tanrı Yəhvanın onlara olan “hədiyyə” kimi qəbul etdilər.

 

Amma buna baxmayaraq talmudçular öz prinsiplərindən geri çəkilmədilər və Xəzər xaqanlığını məhz özlərinin qədim adətləri üzərində işğal altına aldılar. Qədim yəhudi ənənələrinə görə nəsil kişidən deyil anadan davam edirdi. Məhz ana övladını tərbiyə edir, ona “Tövrat”ın “Talmud”un qanunlarını öyrədir və övladını qırılmaz bağlarla icmaya bağlayırdı.

 

Yəhudi icmalarının rəhbərləri Xəzər xaqanlığında məskunlaşdıqdan sonra qarışıq nikahlara izn verdilər. Bu talmudçuların öz prinsiplərindən geri çəkildikləri yeganə addımdı və məhz bu addımın nəticəsində Xəzər xaqanlığını uğurla yəhudiləşdirə bildilər.

 

Talmudçular qədim qanunlara əsasən qarışıq nikahlardan olan uşaqların ancaq anaları yəhudi olanları yəhudi olaraq qəbul edirlər. Həmin uşaqlara sineqoqda yəhudi dini öyrədilir və “Talmud” tədris edilir. Faktiki olaraq “yeni yəhudilərin” beyninə və qəlbinə “Talmud” və yəhudizm ana südü və ravvinlərin fanatik öyüdləri ilə uşaqlara ötürülür. 100 il müddətində təqribən tamamilə yeni “genetik yəhudi nəsil” hazırlanır.

Sonradan yəhudilərin Şərq qolu olaraq tanınan bu “yeni nəsil yəhudilər” özlərinə “aşkenazlar” deyəcəklər. Onların dili də yəhudi dilindən fərqlənəcək. Çox qəribədir ki, hələ də aşkenazların dili kimi bilinən “idiş” dilinin hansı dil qrupuna mənsub olması müəyyənləşdirilməyib. (?! müəl.) Bir çox araşdırmaçılar bu dili yəhudi dili ilə alman dilinin, yəhudi dili ilə slavyan dilinin yəhudi dili ilə qədim aramey dilinin qarışığı hesab edirlər. Hər bir araşdırmaçı bir qayda olaraq digər araqdırmaçının ortaya qoyduğu sübutları yerlə-yeksan edir. Amma aşkenazların türk-xəzər mənşəyini əvvəlcədən heç bir əsas gətirmədən rədd edən araşdırmaçılar qurama Reyn versiyası üzərində çalışmağa üstünlük verirlər və bu üzdən də idiş dili demək olar ki, yəhudi dili ilə qədim türk dilinin qarışığı olaraq dilçilər tərəfindən araşdırılmır. Lakin buna hər nə qədər inkar olunmasına baxmayaraq aşkenazların türk mənşəyi artıq sübuta ehtiyacı olmayan bir həqiqət kimi qəbul olunur.

 

Aşkenazların fanatikcəsinə dini liderlərə tabe olması əsrlərlə davam edəcək və nəhayət talmudçular XVII əsrdən başlayaraq 13-cü yəhudi qəbiləsinin – yəni aşkenazların vasitəsi ilə bütün Şərqi və Qərbi Avropada siyasi və iqtisadi hakimiyyəti ələ keçirməyə başlayacaqdılar. Ən əsası isə kommunizm kabusu Avropaya yəhudi aşkenazlar vasitəsi ilə gətiriləcəkdi. Daha sonra isə XIX əsrdən başlayaraq yeni dünya, Amerika yəhudi – aşkenazların əsas hədəfinə çevriləcəkdi.

 

Yəhudi kişilərlə türk-xəzər qadınları arasında olan qarışıq nikahlardan doğulan uşaqlar isə bir mənalı olaraq talmutçular tərəfindən rədd olunurlar. Onlara sineqoqda dərs keçirilmir və yəhudi hesab etmirdilər. Talmutçulara görə yəhudi olmayan ana tərəfindən tərbiyə olunan uşaqlar yəhudi dininə aid ola bilməzdilər. Onlara görə qeyri-yəhudi ananın tərbiyəsi və südü ilə böyüyən uşaqlar yəhudi icmasını dağıdan faktora çevrilə bilərdi və bu üzdən də yəhudi olmayan anadan doğulan uşaqlar yəhudi icması tərəfindən rədd olunurdu. Bu uşaqlar atalarının mirasına sahib olmaqdan məhrum olunduğu halda, atası xəzər, anası yəhudi olan uşaqlar həm atalarının mirasına sahib olurlar, həm də analarının mənsub olduqları icmanın bütün imkanları onlara verilirdi.

 

Bu uşaqlar faktiki olaraq öz ata və analarından başqa heç kimdən kömək ala bilmirdilər və yəhudi qanunlarına əsasən bu uşaqlara sonradan atalarının miarsı verilmədən icmadan qovulurdular. Bu uşaqlara “Talmut”u oxumaq bir mənalı olaraq yasaq edilirdi və ancaq “Əski buyruq”u oxumaq izni verilirdi.

 

X əsrdə Xəzər xaqanlığı dağıldıqdan sonra yəhudi kişilərdən və xəzər qadınlardan doğulan uşaqlar toplusu Şimali Qafqaza, ordanda Krıma doğru gedəcək və burda yəhudizmin bir qolu olan və ancaq “Əski buyruq”a dayanan “qaraim” təriqətini yaradacaqdılar. Sonradan qaraimlər Polşaya, Litvaya və digər Avropa dövlətlərinə köç edirlər.

 

Ötən əsrin 90-cı illərində Rusiyadan və Ukraynadan 500-dən artıq qaraim İsrailə köçsə də, İsraildə onlar çox soyuq qarşılandı. İsrail hələ də qaraimləri tanımaqdan imtina edir və talmudçular günümüzdə belə yəhudilərlə qaraimlər arasında nikahları yasaqlayırlar.

 

Xəzər xaqanı yəhudizmi qəbul edir

 

Yəhudi icması İtildə təkcə böyük sərvət qazanmadılar, həmçinin türk Aşina sülaləsindən olan Xəzər xaqanını da öz icmalarına alaraq faktiki olaraq dövləti ələ keçirdilər. Talmutçuların xaqanı ələ keçirmək planları çox bəsitdi və daha əvvəllərdə bu vasitədən istər çinlilər, istərsə də, Atillaya qarşı bizanslılar yararlanmışdılar. Amma yəhudilər çinlilərdən fərqli olaraq ikinci nəsildən sonra xaqanı türk deyil, yəhudi olaraq qəbul etdilər və faktiki olaraq xaqanı əsr aldılar.

 

IX əsrdən başlayaraq türk əyanlar bir qayda olaraq gözəl yəhudi qızları ilə evlənməyə başladılar. Bu nikahlardan doğulan uşaqlara isə “Tövrat” və “Talmut” öyrədilir və uşaqlar yəhudi olurdular. Hətta qədim yəhudi ənənələrinə uyğun olaraq türk əyanlarının yəhudi qadınlardan doğulan uşaqlarını sünnət belə edirdilər.

 

IX əsrin sonlarında Xəzər xaqanı gözəl bir yəhudi qızı ilə evləndi. Bu nikahdan olan uşaq yəhudi qanunlarına görə yəhudi hesab olunurdu. Uşağa sarayda anasının təkidi ilə yəhudizm öyrədilməyə başladı. Tamamilə irqçi bir təlim olan “Talmut” gələcək xaqana yəhudi ravvinlər tərəfindən öyrədilirdi və uşaq türk törələrindən tamamən ayrı tutulurdu. Bu arada yəhudilər saraydakı bütün önəmli vəzifələri ələ keçirdilər. Xaqanlığın sütünlarını təşkil edən türk bəyləri saraydan uzaqlaşdırılır, onların yerini yəhudi knyazları alırdılar.

 

Artıq xaqanın yəhudi qızları ilə evlənməsi bir saray qanununa çevrilmişdi və iki nəsildən sonra xaqan türk törələrindən tamamilə xəbərsiz bir yəhudiyə çevrilmişdi. Sarayda türk bəyləri demək olar ki, görünmürdülər. Hətta İtil şəhərində ordudan belə türk xəzərlər uzaqlaşdırılmış və ordu muzdlu farslardan, oğuzlardan təşkil olunmuşdu.

 

Beləliklə IX əsrin sonlarında və X əsrin əvvəlində dünyanın ən varlı dövləti olan Xəzər xaqanlığında ictimai parçalanma əmələ gəldi və bu parçalanma təqribən 30-40 il müddətində bir dünya mərkəzi olan Xəzər xaqanlığının yer üzündən silinməsi ilə nəticələndi. Sanki tarixdə 500 il müddətində Xəzər xaqanlığı yaşamamışdı.

 

Obadi dövlət çevrilişi edir – Yəhudi terroru Xəzər xaqanlığını çökdürür

 

X əsrin birinci on illiyndə Xəzər xaqanlığında gözlənilən siyasi zəlzələ baş verir. Yəhudizmə tapınan xaqan öldükdən sonra onun kiçik yaşlı oğlu, yəhudi qadından doğulan növbəti yeni xaqan taxta çıxarılır. Amma yeni xaqan yəhudilərin əlində marionetkadan başqa bir şey deyil. Faktiki olaraq hakimiyyəti xaqanın ana babası, yəhudi knyazlarından olan Obadiya ələ keçirir.

 

Fanatik yəhudi olan Obadiyanın Məzdək hərəkatından sonra Xəzər xaqanlığına qaçan yəhudilərin nəslindən gəldiyi və bir neçə yüz il içində bu nəslin həddindən artıq varlandığı ehtimal olunur. Amma tam olaraq Obadiyanın kimliyi haqqında ciddi bir məlumat yoxdur. Ümumiyyətlə X əsrdə Obadi tərəfindən bütün Xəzər xaqanlığı haqqında olan salnamələr və tarixi abidələr məhv edildiyinə görə Xəzər xaqanlarının adları belə tarixə bəlli deyil.

 

Obadiya haqqında sadəcə yəhudi məxəzlərində bir neçə abzas məlumata ras gəlinib. Həmin məlumata əsasən Obadiya inanclı və ədalətli biridir. O Xəzər imperiyasında yəhudizmi dövlət dini elan edib və digər dinlərin fəaliyyətini yasaqlayıb. Buna görə də yəhudi müəllifə görə Obadiya Tanrıdan qorxan və mömin biridir. Həmçinin məlumata əsasən Obadi Xəzər xaqanlığında faktiki olaraq hakimiyyəti “İsrail müdrikləri”nə verir və onların tövsiyyələrinə əsasən Xəzər xaqanlığını idarə edir.

 

Çevrilişdən sonra xəzərlərin xaqanlıqla olan əlaqələri tamamilə kəsilir. İtildəki türk bəyləri paytaxtı tərk edirlər. Amma kiçik xaqana olan sədaqətlərindən dönmürlər. Obadiya kiçik xaqanı sarayda həbsdə saxlayır. Onu heç kim görə bilmir. Ancaq ildə bir dəfə kiçik xaqan sarayın eyvanından xalqa göstərilir və xalq xaqanı alqışlayır.

 

Obadiya özünə bəy titulu verir və saraydakı bütün vəzifələri yəhudilərə paylayır. Faktiki olaraq bütün türk bəyləri saraydan qovulur və yaxud da sürgün olunur. İtil şəhərində demək olar ki, ancaq anaları yəhudi olan türk bəylərinin uşaqları yaşayırlar. Lakin onlar orduda qulluq etmirlər və İtildəki xaqan ordusu tamamilə muzdlu əsgərlərdən təşkil olunur. Bu xəzərlərə qarşı yəhudi terrorunun başlanğıcı olaraq qəbul edilir.

 

“İzrail müdrikləri”nin son hədəfi heç də bütün xəzərləri yəhudizm dinini qəbul etdirmək deyil. Bu onların ənənələrinə tamamilə ziddir. Xəzər xaqanlığını ələ keçirən “İzrail müdrikləri”nin son hədəfi xəzərləri tamamilə qırmaq və onların mirasına tam olaraq sahib olmaqdır.

 

Tarixdə ilk dəfə yəhudilərin əlinə bir dünya imperiyası keçib və dünyanın ən varlı imperiası olmaqla yanaşı bir sülh və kosmopolitizm mərkəzi olan Xəzər xaqanlığını ələ keçirməklə yəhudilər nəhayət ki, Tanrı tərəfindən “vəd olunmuş torpaqlar”ın onlara verildiyinə inanırlar. Hətta ətrafda yaşayan müsəlmanlar və xristianlar, slavyanlar və digər bütpərəstlər yəhudilərə xərac belə verirlər. Mistik yəhudi ruhu artıq bayram edə bilər. Ancaq öncə ətrafdakı bütün xalqlar məhv edilməli və yəhudilər tam olaraq “vəd olunmuş torpaqlar”a sahib olmalıdırlar.

 

Terror və Xəzər imperiyasının sonu

 

“Yəhudi müdrikləri” tanrı Yəhovanın “seçdiyi millət” olaraq tədricən “təmizləmə” işlərinə başladılar. Bir neçə il müddətində İtil şəhərini xəzərlərdən uğurla təmizlədikdən sonra Şərqi Avropadan Şimali Türküstana, Qafqaz dağlarından Ural dağlarına qədər uzanan geniş Xəzər çöllərini türklərdən təmizləmək üçün İdildən çıxan muzdlu Mazandaran əsgərləri türk qılıncının qarşısında geri çəkilməli oldular. Yəhudilərin girdiyi hər yerdə xalq sonuncu fərdinə qədər öldürülür və onların əmlakı yəhudilər tərəfindən yağmalanırdı. Türk-xəzər bəyləri bir tərəfdən yəhudilərlə savaşır digər tərəfdən isə sərhədlərdə qalxan üsyanlarla üz-üzə qalırdılar. Cənubda bulqarla ərəb xilafəti ilə ittifaqa girərək Xəzər imperiyasının mirasını paylaşır, Qərqdə isə slavyanlar ayaqlanırdılar.

 

Çevrilişdən təqribən 10 il sonra qüdrətli Xəzər xaqanlığı özü-özünə əriyib itirdi. Türk-xəzər bəylərinin bir qismi bulqarlara, bir qismi isə oğuzlarla birləşib Xəzər xaqanlığını tərk edirlər. Xaqanlıq faktiki olaraq tədricən xaraba yurda çevrilir.

 

Əslində hər şey “İzrail müdrikləri”nin istədiyi kimi gedir. Bərəkətli Xəzər çölləri boşalır. Onlar artıq bu torpaqların sahibləri ola bilərlər. Amma bu xəyaldan başqa bir şey deyil. Çünki irqçi “müdriklərin” nəzərə almadıqları bir çox faktorlar var.

 

Birincisi, bərəkətli torpaqlarra sahib olmaq üçün yəhudilərin hərbi qüdrətləri yoxdur. Onlar ona görə təqribən 400 il müddətində Xəzər xaqanlığında əmin-amanlıq şəraitində yaşaya və böyük sərvət sahibi ola biliblər ki, onları türk-xəzər qılıncı müdafiə edib. Bu müdafiə sistemini özləri dağıtdıqdan sonra isə yəhudilər demək olar ki, yalın əllə güclü düşmənlərin qarşısında qalmışdı. Sələmçi və tüccar olan yəhudilərin muzdlu orduları isə onları daim müdafiə edə bilməzdi. Ən azıdan bu yəhudilərin bütün sərvətlərini itirdikdən sonra yenidən ölümə məhkum olunmaları anlamına gəlirdi.

 

İkincisi, terror yolu ilə yerli əhalini öldürən və qovan yəhudilərin Xəzər xaqanlığını idarə etmək üçün resursları yoxdu və bu resursların olmamasına rəğmən “İzrail müdrikləri”nin terrora üstünlük vermələri yəhudi ideyasının nə qədər irqçi və millətçi olmasında xəbər verir. Yəhudi ruhu faktiki olaraq heç bir xalqla birlikdə yaşaya bilmir və bu, hazırda Fələstində baş verən hadisələr də özünü göstərir.

 

Yəhudilər Xəzər imperiyasını tərk edir

 

“Vəd olunmuş torpaqlar”ın sürətlə xarababazara çevrildiyini görən yəhudilər başa düşürlər ki, tezliklə onlar ya oğuzların, ya ərəblərin, ya da bulqarların quluna çeviriləcəklər. Ona görə də yəhudilər sürətlə İdilin və Səməndərin bütün sərvətini toplayaraq Xəzər xaqanlığını tərk etdilər. Onlarla birlikdə yeni yəhudilər – anaları yəhudi, ataları isə xəzər olan mulat törəmələr də yola düzəlirlər. Ənənələrə uyğun olaraq ataları yəhudi olan mulat törəmələr yəhudilər tərəfindən rədd olunur. Onlar yuxarıda deyildiyi kimi Qafqazdan Krıma doğru gedirlər və burda “qaraimlər”təriqətini yaradırlar.

Türk-xəzərlərin və yəhudilərin xəzər xaqanlığını tərk etmələri xəbərini alan rus knyazı Svyatoslav 969-cu ildə tamailə müdafiəsiz xaqanlığa hücum edir və boşalmış şəhərləri yəhudilərdən sonra bir daha yağmalayır. Svaytoslavın bu “zəfəri” sonradan rus salnamələrində tərənnüm edilir və rus tarixçiləri idda edirlər ki, Xəzər xaqanlığının dağılması məhz Svyatoslavın Xəzər xaqanlığa yürüşü nəticəsində baş verib. Əslində isə bu başdan-ayayğa yalandan və türk tarixinin saxtalaşdırılaraq ruslaşdırmaqdan ibarət olan orta əsrlər rus tarixinin növbəti ən kiçik yalanlarından biridir.

 

Çox qəribədir ki, Xəzər xaqanlığının süqutundan sonra Xəzər mədəniyyəti də yoxa çıxır. Dünyanın ən böyük şəhərlərindən olan İdil və Səməndər şəhərlərinin hazırda dəqiq yeri də bilinmir. Amma mədəni abidələrin ortada olmaması, daha doğrusu tapılmaması bir çox ehtimallar və suallar yaradır.

 

Ən çox ehtimal olunan isə XVII və XVIII əsrlərdə Xəzər mədəni abidələrinin ruslar tərəfindən tamamilə məhv edilməsidi. XVII əsrdən başlayan “Velikorus” ideyası bu abidələri yox etmək üçün böyük əsaslar verirdi. Hər halda “Velikorus” ideyası türk abidələri üzərində təşəkkül tapa bilməzdi.

 

Dünyanı fəth edən 13-cü yəhudi qəbiləsi ortaya çıxır – aşkenazlar

 

Xəzər imperiyasını tərk etdikdən sonra yəhudilərin hansı istiqamətə getdiyi barədə heç bir məlumat yoxdur. XIII əsrdə Reyn ərazilərində və Polşada birdən-birə böyük yəhudi kütləsinin ortaya çıxması və Avropanın mərkəzində öz miqyasına görə həddindən artıq böyük yəhudi gettolarının yaranması ilə ehtimal etməyə imkan verir ki, yəhudilər özlərinin yeni mutantsiyaları ilə birlikdə Şərqi Avropaya doğru gediblər. Bəzi ehtimallara görə isə təqribən 300 il müddətində aşkenazlar Rusiya və Ukrayna çöllərində məskunlaşıblar və qapalı yaşadıqlarına görə onlar haqqında məlumatlar salnamələrə keçməyib. Hər halda XIII əsrə qədər yeni yəhudilər- aşkenazlar haqqında tarixdə heç bir məlumat yoxdur.

Yeni yəhudilər hər şeylə Qərb yəhudilərindən fərqlənirdi. Onların dili belə fərqliydi və qədim yəhudi dili ilə türk dilinin qarışığından yaranan bu dil “idiş dili” adlanırdı. (Böyük ehtimalla bu dil öz adını Xəzər imperiyasının paytaxtı İdil şəhərindən alıb. Eyni zamanda yeni yəhudilər özlərini aşkenaz adlandırırdılar və bu da türklərin Aşina soyundan gələn Xəzər xaqanlarının soyuna işarət olaraq qəbul edilmiş bir addı).

 

Hazırda dünyanın hər yerinə səpələnən aşkenazlar dünya yəhudilərinin 80 faizini təşkil edir. Avropa yəhudiləri olan sefaradlardan qat-qat ortodoksal və daha fanatik olan aşkenazlar demək olar ki, günümüzdə dünyanı idarə edirlər və “Sion müdrikləri”nin məhz aşkenazlardan təşkil olunduğu ehtimal edilir.

 

XIX əsrin sonlarından başlayaraq aşkenazların ABŞ-ı, Böyük Britaniyanı, Rusiyanı və digər supergücləri kənardan idarə etmələri haqqında kifayət qədər sübutlar var və onların hələ də ABŞ və Böyük Britaniyada böyük təsir güclərinin olması heç kimdə şübhə doğurmuq. Görünür ki, Xəzər imperiyasında buraxdıqları səhvlərdən əsrlər sonra yəhudilər ciddi nəticələr çıxarıblar.

Azər Qaramanlı

BIR CAVAB BURAXIN